ИТХ-ын Төлөөлөгч

Хүрлээ ЭРДЭНЭСАЙХАН
ИТХ-ын Төлөөлөгч
Төгссөн сургууль, мэргэжил
1980-1990
Баянчандмань 1 дүгээр 10 жил
1993-1997
МБДС