Хурлын Төлөөлөгчдөөс байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцах, мэдээлэл авах ажил зохион байгуулах тухай
2015-10-28