ГХУСАЗСЗ
2014-08-02

ГХУСАЗСЗ-ийн чиг үүрэг:

          Дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэргийн гаралтыг багасгах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг иргэдийн оролцоо, төрийн байгууллагын хамтын ажиллагаанд тулгуурлан зохион байгуулах.

   

  БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ

САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН