ТӨСӨВ, САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХОРОО
2015-11-03

Хариуцан хяналт тавих ажлын чиглэл:

          Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн зорилт, үндсэн чиглэл, биелэлтийн явц, Орон нутгийн төсвийн орлого бүрдүүлэлтийн явц, төсвийн бааз суурийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хийгдэж буй ажил мөн дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын явц, үр дүнг хянах

Харъяалагдах хэлтэс албад: Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс,Татварын хэлтэс, Статистикийн хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Эдийн засаг төлөвлөлтийн хэлтэс.