ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ, ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХОРОО
2015-11-03

Хариуцан хяналт тавих ажлын чиглэл:

      Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргаас жил, жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан захирамж, шийдвэр, тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүргийн биелэлт үр дүн, Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй шашны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, мөн нийгмийн дэг журмыг сахин биелүүлэх ажлын үр дүн, аж ахуй нэгж байгууллагын хуулиа сахин биелүүлж буй байдал    

Харъяалагдах хэлтэс албад: Цагдаагийн 1, 2, 3 дугаар хэлтэс, Замын цагдаагийн тасаг, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Захиргаа хуулийн хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Цэргийн штаб, Бүртгэлийн хэлтэс.