НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХОРОО
2015-11-03

Хариуцан хяналт тавих ажлын чиглэл:

         Соёл боловсрол, эрүүл мэнд, биеийн тамир спорт, хөдөлмөр, халамж үйлчилгээ, ахмад настан, Улаан Загалмайн чиглэлээр төрөөс баримталж буй бодлого түүний хэрэгжилт, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин ажиллах бодлогын хэрэгжилт, дүүргийн, жил жилийн мөрийн хөтөлбөрийн зорилтын хүрээнд тусгагдсан ажлын явц үр дүн  

Харъяалагдах хэлтэс албад: Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Эрүүл мэндийн нэгдэл, Боловсролын хэлтэс,Спорт хороо, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Нийгмийн Халамж Үйлчилгээний хэлтэс, Соёлын ордон, УлаанЗагалмайн хороо, Ахмадын хороо