ДЭД БҮТЭЦ, АМЬДРАХ ОРЧНЫ ХӨГЖЛИЙН ХОРОО
2015-11-03

Хариуцан хяналт тавих ажлын чиглэл:

          Зам тээвэр, дэд бүтцийн чиглэлээр төлөвлөгдсөн бүтээн байгуулалтын ажлын явц, Орон сууц нийтийн аж ахуйг сайжруулах хөгжүүлэх чиглэлээр хийгдэж буй ажил, Хүн амын эрүүл мэнд халдварт өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэлтийн байдал , дүүргийн хог хаягдлын менежмент, иргэдийн газар өмчлөх, ашиглах эрхийн явц  

Харъяалагдах хэлтэс албад: Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс, Нийтлэг үйлчилгээний газар-I,II, III, IV , Өмч, Газрын харилцааны алба.