НОГООН ХӨГЖЛИЙН ХОРОО
2015-11-03

Хариуцан хяналт тавих ажлын чиглэл:

         Байгаль экологийг нөхөн сэргээх чиглэлээр төлөвлөгдсөн ажил, Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайг ногооруулж, цэцэгжүүлэх ажлын хүрээнд хийгдэж буй ажлын явц үр дүн

Харъяалагдах хэлтэс албад: Худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Нийтлэг үйлчилгээний газар- I, II, III, IV, Өмч, Газрын харилцааны алба, Мал эмнэлэг, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Нийгмийн Халамжийн Үйлчилгээний хэлтэс.