Зохион байгуулалтын хэлтэс
2017-05-24

Хэлтсийн зорилго:

           Төрийн хууль, тогтоол Нийслэл, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас гаргасан шийдвэрүүдийг байнга удирдлага болгон хэрэгжүүлж, хурлын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд явуулах нөхцөл боломжоор хангаж байх

Хэлтсийн чиг үүрэг:

1.Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан, Хурлын үйл ажиллагааг бэлтгэлийг хангах;

2.Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдийг гадаад, дотоодод айлчлал, уулзалт, гэрээ хэлэлцээр хийх урьдчилсан бэлтгэлийг хангах;

3.Хурал, Хурлын Тэргүүлэгч, Хурлын Ажлын албаны үйл ажиллагаа, Хурал, хуралдааны шийдвэрийг олон нийтэд мэдээллэх;

4. Хурлын вебсайтыг тогтмол ажиллуулж, мэдээллийг шинэчлэн, ИТХ ын хуралдаан, Тэргүүлэгчдийн хурал, ИТХ ын дэргэдэх хороодын хурлын шийдвэрүүдийг байршуулах

5. ИТХ-ын албаны ажилтнууд болон хороодын сургалт сурталчилгаа хариуцсан ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулах

6.Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас гаргасан шийдвэрүүдийг Нийслэлийн архивт шилжүүлэх, цахим санд байршуулах ажлыг стандартын түвшинд хийх;

7.Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын удирдлагуудад өдөр тутам үзүүлдэг техникийн үйлчилгээг саатал, ажлын гологдолгүй хүргэх;

Хэлтсийн бүтэц: