Баянзүрх дүүргийн ГХУСАЗСЗ өөс 2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
2019-04-15