ИРГЭН ТАНД
2020-09-07

Иргэд та бүхэн бие биенийгээ хүндэтгэн, иргэдийн амар тайван, эрүүл аюулгүй амьдрах орчныг бүрдүүлэх 22 цагаас хойш хөршийнхөө амар тайван байдлыг алдагдуулахгүй байхыг уриалж байна.