Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11 ний өдрийн А/519 дүгээр захирамж
2020-11-12

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11 ний өдрийн "Шинэ Коронавируст Ковид 19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" А/519 дүгээр захирамжтай танилцана уу.