Тогтоолын төсөлд санал авах

Нэр Огноо Хавсралт
1 НИЙСЛЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 2021-03-26 Татах
2 Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт оюутан эргүүл ажиллуулах журмын төсөлд санал авах тухай 2018-10-05 Татах
3 Газрын төлбөрийн итгэлцүүрийг хэрэглэх газрын зааг, хязгаар, итгэлцүүрийн тоон утгыг тогтоох тухай захирамжийн төсөлд санал авах тухай 2015-06-08 Татах